Miljö

Att leverera hög kvalitet till våra kunder och samtidigt ta hänsyn till vår miljö är mycket viktigt för oss.

Vi arbetar aktivt med att styra företagets verksamhet så att belastningen på miljön successivt minskar. Hänsyn till miljön ska prägla hela verksamheten och vägas in i varje enskilt beslut.

Vår miljöpolicy:

Vi bidrar med tekniska lösningar för en miljöeffektivare yrkessjöfart.

Många av våra kunder är direkt beroende av friskt hav för sin verksamhet.

Vår satsning på miljö är en inventering i förtroende hos kunder, omgivning och anställda.

  • Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljöpåverkan i verksamheten. Det ska märkas utåt att vi har ett aktivt miljöarbete!
  • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter minskad resursanvändning, energiförbrukning och avfallsmängd.
  • Vi skall även arbeta med att förebygga olyckor som kan leda till utsläpp av föroreningar.
  • Vårt miljöarbete skall styras av affärsmässighet och engagemang och vi skall följa gällande miljölagstiftning och andra krav.
  • Vårt miljöarbete skall göra det lättare att vara kund och gäst hos oss.

Miljömål
Genom aktivt miljöarbete säkerställa minsta möjliga miljöpåverkan för att uppnå en långsiktigt hållbar miljöutveckling.