Kvalitet

Vår kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas skapa ökad lönsamhet och kundtillfredsställelse.

Vårt kvalitetssystem bygger dels på föreskriven standard men är också baserat på klassningsorgan och kundkrav samt bestämmelser som är fullt spårbart och egenkontrollerat med fullständig dokumentation om kunden så önskar.

Vår kvalitetspolicy:

  • Utveckla arbetssätt och arbetsmetoder som ständigt förbättras, och ge ett personligt kvalitetsansvar hos alla medarbetare med befogenheter och resurser. Reklamationer ska minimeras.
  • Vi ska infria, och om möjligt överträffa, våra kunders krav och förväntningar samtidigt som vi alltid inom alla områden ska söka förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.
  • Ställa rätt kvalitetskrav på leverantörer och samarbetspartners, och endast välja de som ur totalsynpunkt håller en hög kvalitetsnivå med god lönsamhet, uppfyller våra uttalade kvalitetskrav och erbjuder bra produkter och tjänster.

Kvalitetsmål
Att alltid leverera rätt utfört arbete och rätt produkt i rätt tid till rätt pris, baserat på korrekt projektplanering och behovsanalys.